Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1536 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06037/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1536 av Saila Quicklund (M) Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå

Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att verka för att de samordningsvinster som kommer av Trygghetens hus i Östersund ska kunna fortgå och tillvaratas i hela landet.

Ombildningen av polisen till en myndighet är omfattande, komplex och innebär stora interna omflyttningar av såväl personal som verksamheter. Omorganisationen innebär bland annat att vissa verksamheter, till exempel ledningscentralerna, koncentreras till färre ställen, vilket är en nödvändig rationalisering som är tänkt att komma medborgarna till del.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Det förutsätter ett starkt rättsväsende och en tillgänglig polis. Polismyndighetens omfattande uppdrag kräver ständigt att svåra avvägningar görs mellan flera angelägna arbetsuppgifter. Det är Polismyndighetens ansvar att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra tilldelade arbetsuppgifter och besluta om vilka resurser olika regioner och polisområden ska ha.

Statskontoret har fått regeringens uppdrag att följa upp ombildningen av polisen. En första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 oktober 2016. Jag följer noga arbetet för att säkerställa att intentionerna med reformen infrias.

Stockholm den 12 september 2016

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-26)