FN:s rasdiskrimineringskommitté

Svar på skriftlig fråga 2012/13:768 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

Statsrådet Erik Ullenhag

den 2 oktober

Svar på fråga

2012/13:768 FN:s rasdiskrimineringskommitté

Statsrådet Erik Ullenhag

Carina Hägg har frågat mig om jag har för avsikt att föra förslagen från Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete vidare till beslut.

Sverige har ratificerat ett flertal internationella konventioner om mänskliga rättigheter och är därmed folkrättsligt bundet att efterleva det som konventionerna föreskriver.Sverige rapporterar regelbundet till internationella övervakningsorgan. Som en del av förberedelserna inför det inbjuder regeringen representanter för det civila samhället till samråd. Regeringen tar även del av de parallellrapporter som lämnas, t.ex. den rapport som Carina Hägg nämner i sin fråga. Representanterna för det civila samhället spelar en viktig roll i främjandet av de mänskliga rättigheterna och regeringen uppskattar deras insatser.

Carina Hägg nämner även de slutsatser som FN:s Rasdiskrimineringskommitté lämnade den 30 augusti i år med anledning av Sveriges senaste periodiska rapport om efterlevnaden av den Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Slutsatserna återspeglar bl.a. en del av de frågor som tas upp i olika parallellrapporter. Regeringen tar slutsatserna från kommitténpå stort allvar och de kommer att analyseras och följas upp.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-10-02 Besvarad: 2013-10-02
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-17)