Folkbildningens roll i det framtida nordiska utbildningssamarbetet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:754 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/02209/GV

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

.

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:754 av Gudrun Brunegård (KD)
Folkbildningens roll i det framtida nordiska utbildningssamarbetet

Gudrun Brunegård har frågat kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna om ministern, mot bakgrund av det som Gudrun Brunegård framfört om det nordiska utbildningssamarbetet, tänker ta några initiativ för att inom ramen för den vidare utvecklingen av samarbetet under Islands ledning väcka frågan om folkbildningens roll i Norden.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Folkbildningen utgör en viktig och självklar del i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. Folkbildningen har en särställning som en bred arena för utbildning, bildning och delaktighet och är en viktig aktör i arbetet med en rad samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om att stärka ett aktivt deltagande i samhället, ge människor fler möjligheter att utbilda sig eller byta bana mitt i livet, ge nyanlända möjlighet till etablering i arbets- och samhällsliv samt att tillhandahålla ett rikt och inkluderande kulturliv.

  • Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet har uppföljning av rapporten från den högnivågrupp som rådet tillsatt varit en prioriterad fråga. Bland annat genomfördes en hearing den 19 mars 2018 i Köpenhamn, där folkbildningen var representerad. Under ministerrådsmötet för de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna den 25 april 2018 behandlades uppföljningen av rapporten och bland annat lyftes livslångt lärande som en fortsatt viktig prioritering för det framtida nordiska utbildningssamarbetet.
  • Ministrarna enades även om att beakta denna prioritering i det fortsatta strategiska arbetet, till exempel vid utarbetande av det nya samarbetsprogrammet för Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) och framtagandet av MR-U:s budget från och med 2020.

Folkbildningen ingår som en del i flera av de områden, projekt och nätverk som faller inom ramen för MR-U. Som exempel kan nämnas Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Nordplus, som är Nordiska ministerrådets största utbildningsprogram inom livslångt lärande. Regeringen anser att dessa insatser är viktiga och värdefulla komponenter i det nordiska utbildningssamarbetet och avser att fortsatt framhålla deras betydelse.

Stockholm den 18 juni 2019

Anna Ekström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)