Folkräkning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1530 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01473 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1530 av Markus Wiechel (SD)
Folkräkning

Markus Wiechel har frågat mig när regeringen förväntas genomföra den folkräkning som riksdagen beslutat om och om det kan förväntas att jag och regeringen vid behov tar generella initiativ för att säkerställa att det vidtas åtgärder emot de individer som ertappas med falsk folkbokföring.

Ramen för Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik och folk- och bostadsräkning i Sverige är sedan länge registerbaserad och bygger på uppgifter från huvudsakligen Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Förändringen som gjordes i slutet av 1990-talet innebar att ett blankettbaserat system övergavs till förmån för ett mer effektivt och mindre kostsamt registerbaserat system. Det registerbaserade systemet blev även enklare för befolkningen och gav möjlighet till en bättre och mer uppdaterad statistik.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förbättra folkbokföringen, bland annat ökat Skatteverkets anslag och gett myndigheten fler verktyg för att upptäcka, utreda och åtgärda fel. Vidare har folkbokföringsbrottet återinförts. I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som innehåller förslag som syftar till att stärka kvaliteten i folkbokföringen, bland annat genom att identitetskontrollen vid folkbokföring efter inflyttning stärks. Därutöver har Skatteverket fått i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter.

Uppgifterna i folkbokföringen och befolkningsstatistiken ska vara korrekta och överensstämma med verkligheten. Hur riksdagens nyligen avgivna tillkännagivande om att genomföra en nationell folkräkning ska omhändertas behöver analyseras närmare och beredas i Regeringskansliet.

Stockholm den 11 maj 2022

Ida Karkiainen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-02)