Förbättring av verksamheterna i barnahus

Svar på skriftlig fråga 2018/19:672 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

02453/FST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:672 av Ellen Juntti (M)
Förbättring av verksamheterna i barnahus

Ellen Juntti har frågat mig om jag anser att verksamheterna i barnahusen är viktiga och, om så är fallet, hur och när jag avser att agera för att dessa ska förbättras.

Att utsättas för våld under uppväxten medför ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa både på kort och lång sikt. När det blir känt för socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polis eller åklagare att ett barn misstänks vara utsatt för brott inleds flera olika utredningar. I dessa fall är det av stor vikt att samverkan mellan berörda myndigheter fungerar väl för att bemötandet av barnet och resultatet som helhet ska bli så bra som möjligt. Tidigare utredningar har visat att Barnahus, som är en strukturerad form av myndighetssamverkan under gemensamt tak, är en bra samverkansform för det ändamålet. Sedan 2009 finns nationella riktlinjer för hur samverkan i utredningar vid misstanke om brott mot barn bör bedrivas.

Framväxten av barnahus i Sverige har gått relativt snabbt, från sex verksamheter 2006 till över 30 verksamheter i dagsläget. För att synliggöra aktuella behov och främja utvecklingen mot ett likvärdigt bemötande av våldsutsatta barn gav regeringen 2018 Linköpings universitet i uppdrag att utvärdera barnahusverksamheterna i Sverige. I den rapport som nyligen lämnades till regeringen konstateras att många barnahus fungerar väl, men att det finns regionala skillnader och flera områden som behöver utvecklas.

De nationella riktlinjerna togs på regeringens uppdrag fram gemensamt av de samverkande myndigheterna för att säkerställa att samverkan sker på ett effektivt och rättssäkert sätt med barnets bästa i fokus. Det är myndigheternas ansvar att inom ramen för sina respektive verksamheter se till att de nationella riktlinjerna följs. Som nationellt kunskapscentrum för stöd till våldsutsatta barn fyller Barnafrid en viktig funktion när det gäller att bidra till höjd kompetens inom området och för att driva utvecklingen av barnahusverksamheterna framåt. Regeringen har bl.a. gett Linköpings universitet i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck för landets barnahusverksamheter. Dessa har genomförts av Barnafrid. Genom det nätverk för medarbetare på Sveriges barnahus som Barnafrid bedriver finns också möjlighet att ta del av föreläsningar, diskutera utvecklingsfrågor samt dela olika erfarenheter, rutiner och praxis mellan barnahusen. Vidare har Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i samråd tagit fram en handledning för genomförande av förhör med barn, som publicerades i oktober 2018.

Jag avser att fortsatt noga följa utvecklingen av barnahusverksamheterna runt om i landet.

Stockholm den 29 maj 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-17)