Försäkringskassans beredskap för den nya influensan

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1226 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 24 september

Svar på fråga

2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

Veronica Palm har frågat mig vilken beredskap Försäkringskassan har för att hantera den väntade ökningen av belastningen med anledning av den nya influensan.

Jag vill först, återigen, påpeka att regeringen tar spridningen av den nya influensan, influensa A (H1N1), på stort allvar. Regeringskansliet följer händelseutvecklingen noga och står i nära kontakt med de ansvariga myndigheterna.

Socialförsäkringen har en avgörande betydelse för många medborgares ekonomiska trygghet. Stora avbrott eller allvarliga felaktigheter i socialförsäkringsadministrationens förmåga att betala ut ersättningar skulle skapa stora problem i samhället. Försäkringskassan är därför att anse som samhällsviktig ur ett krisberedskapsperspektiv. 

Svenska myndigheter har en förberedelse för pandemier. Jag följer Försäkringskassans krisberedskapsarbete och kan konstatera att det på myndigheten pågår ett beredskapsarbete för en influensapandemi sedan flera månader tillbaka. 

I Försäkringskassans senaste återrapportering till regeringen beträffande myndighetens krisberedskap framgår vidare att Försäkringskassans krisledningsförmåga och förmåga att motstå störningar i huvudsak bedöms vara god. 

Nyligen har jag i dialog med Försäkringskassans ledning återigen fått detta bekräftat. Regeringen finner inte anledning att göra en annan bedömning av Försäkringskassans krisberedskap men följer givetvis utvecklingen noga.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Svar anmält: 2009-09-24 Besvarad: 2009-09-24
Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)