Förskottering av EU-ersättningar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1602 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)


N2018/04280/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1602 av Kristina Yngwe (C)
Förskottering av EU-ersättningar

Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att direktstöden kan börja utbetalas redan i oktober.

Den extrema vädersituationen i Sverige denna sommar har drabbat lantbruket hårt. Det torra vädret har medfört ett stort skördebortfall av både grovfoder och spannmål. Det har inneburit att många svenska lantbrukare får kämpa för att hitta foder till sina djur till kommande vinter och det påverkar deras ekonomi negativt.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka lantbrukarnas likviditet på kort och lång sikt. Regeringen har bland annat föreslagit ett krispaket på sammanlagt 1220 miljoner kronor varav 400 miljoner avses att betalas ut till drabbade lantbrukare redan under 2018. Pengarna ska betalas ut så fort som möjligt, men allra senast i december i år. 60 miljoner kronor avses att bekosta en nedsättning av avgiften för den offentliga kontrollen av slakterier under 2018. Utöver detta har regeringen också aviserat att 760 miljoner kronor ska betalas ut till drabbade lantbrukare under 2019, där Statens jordbruksverk har fått i uppdrag att i dialog med näringen föreslå åtgärder för att pengarna ska hamna där de behövs mest. Jag kan också konstatera att årets stödutbetalningar just nu ser ut att bli högre än förra året på grund av att växelkursen gentemot euron blir högre än förra året.

Regeringen utredde tidigare i år möjligheterna med att kunna betala ut ett förskott av direktstödet i höst för att stärka likviditeten hos lantbrukarna på kort sikt. Statens jordbruksverk meddelade att pengarna först går att betala ut i november då kontrollsäsongen måste vara avslutad, samt att det riskerar att försena andra utbetalningar. Regeringens bedömning är därför att det inte är någon bra åtgärd att använda sig av för att lösa denna akuta situation. Istället kommer allt direktstöd som lantbrukarna har ansökt om att kunna betalas så tidigt som möjligt i december. Enligt Statens jordbruksverks prognos för utbetalningarna av stöden i landsbygdsprogrammet kommer lantbrukarna totalt att få utbetalat ca 2,35 miljarder kronor i oktober när förskottsutbetalningarna av dessa stöd verkställs.

Regeringen har under denna mandatperiod tagit frågan om att EU-medel och medfinansiering ska betalas ut i tid på stort allvar. Det står bland annat i Statens jordbruksverks regleringsbrev att myndigheten ska sträva efter att utbetalningarna av EU-medel kan betalas ut så tidigt som regelverket tillåter. För att myndigheten ska klara den uppgiften har regeringen tillfört myndigheten särskilda medel för detta. Myndigheten tillfördes 20 miljoner kronor årligen för 2016, 2017 och 2018. Vidare tillfördes myndigheten ytterligare 60 miljoner kronor årligen för 2017 och 2018. Regeringen beräknade i budgetpropositionen för 2017 att anslaget bör förstärkas med 60 miljoner kronor även 2019 och 2020.

Stockholm den 16 augusti 2018

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-06)