Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1349 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2016/17:1348 Konsekvenserna av borttagande av ID-kontroller och fråga 2016/17:1349 Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund av Anders Hansson (M)

Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder direkt för att säkerställa att det inte blir ett glapp i tiden mellan ID-kontrollernas borttagande och de förstärkta gränskontrollernas införande. Anders Hansson har även frågat mig när vi kan se förslag på ny lagstiftning på riksdagens bord i syfte att uppfylla de önskemål som regeringen aviserat avseende möjligheten att använda ny teknik för tekniska kontroller, och om myndigheterna kommer att ges resurser för inköp av den nya tekniken samt utbildning i densamma för den personal som ska utföra kontrollerna.

Under hösten 2015 ökade migrationen till Sverige så kraftigt att de medförde stora utmaningar mot centrala samhällsfunktioner. Regeringen beslutade därför att vidta en rad åtgärder, bl.a. att återinföra gränskontroll vid inre gräns och inrätta ID-kontroller vid resor med buss, tåg och passagerarfartyg från Danmark till Sverige.

Vi behöver ordning och reda vid Sveriges gränser för att upprätthålla säkerheten. Regeringen har därför beslutat att förlänga gränskontrollerna och varit tydlig med att dessa ska skärpas. Polismyndigheten har redan börjat förstärka gränskontrollerna vid vissa strategiska platser. Detta har gett oss förutsättning att avveckla de tillfälliga ID-kontrollerna. Regeringen fortsätter naturligtvis att noga följa hur situationen utvecklas och är fullt beredd att snabbt återinföra ID-kontrollerna om det skulle behövas.

Teknikutvecklingen erbjuder nya och förbättrade möjligheter för brottsbekämpande myndigheter att upptäcka och motverka kriminell verksamhet, exempelvis smuggling av personer, vapen och narkotika. Regeringen ser positivt på denna utveckling och är angelägen om att Polismyndigheten och Tullverket har tillgång till instrument som effektiviserar arbetet. Jag är därför beredd att vid behov se över om ny lagstiftning krävs för att myndigheterna ska kunna nyttja tekniken på bästa sätt.

För Polismyndigheten har regeringen aviserat anslagsökningar på sammanlagt drygt 2 miljarder kronor under perioden 2017–2020. Regeringen har därutöver i vårändringsbudgeten 2017 föreslagit att Polismyndigheten tillförs 700 miljoner kronor redan under innevarande år, vilket möjliggör för myndigheten att redan på kort sikt anställa och utbilda ny personal. Jag ser också behov av att verksamheten fortsätter att stärkas och regeringen avser därför att återkomma i frågan i höstbudgeten.

Stockholm den 17 maj 2017

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-04)