Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1351 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


Ju2017/04069

/POL

Ju2017/04120

/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson (M) och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren (M)

Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker säkerställa att förstärkt gränskontroll kan genomföras utan att polisens brottsbekämpande kapacitet och förmåga i Polisregion Syd försvagas, och om jag och regeringen har för avsikt att tillföra polisen i regionen ytterligare medel för att kunna utföra sitt uppdrag. Gunilla Nordgren har frågat mig om jag och regeringen avser att tillskjuta polisen resurser för att täcka de ökande kostnaderna för skärpta gränskontroller samt för att undvika en ökad brist på poliser som arbetar med brottsutredningar och med att skapa trygghet på gator och torg.

Som inrikesminister med ansvar för styrningen av Polismyndigheten verkar jag tillsammans med regeringen för att ge myndigheten så goda förutsättningar som möjligt för att utföra sitt uppdrag. I enlighet med regeringens förslag har riksdagen beviljat ett tillskott till Polismyndigheten på sammanlagt drygt 2 miljarder kronor under perioden 2017–2020. Regeringen har också i vårändringsbudgeten föreslagit att Polismyndigheten tillförs ytterligare 700 miljoner kronor under innevarande år.

Polismyndighetens omfattande uppdrag innebär ofta svåra avvägningar när det gäller resursfördelning mellan olika angelägna arbetsuppgifter och geografiska områden. Det är dock Polismyndigheten som avgör hur myndighetens resurser ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter som myndigheten har.

Det trygghetsskapande arbetet är en mycket angelägen och prioriterad fråga för regeringen. Svensk polis ska vara tillgänglig och nära medborgarna, det lokala arbetet ska vara i fokus. Jag kan försäkra Anders Hansson och Gunilla Nordgren om att jag och regeringen aktivt arbetar för att säkra att Polismyndigheten idag och i framtiden ges tillgång till de resurser och de verktyg som krävs för att skapa trygghet i Sverige.

Stockholm den 17 maj 2017

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-04)