Fortsatt drift av Ringhals 1 och 2

Svar på skriftlig fråga 2018/19:540 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I

2019/

/01241/E

Infrastruktur

departementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:540 av Camilla Brodin (KD) Fortsatt drift av Ringhals 1 och 2

Camilla Brodin har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att få svar från Vattenfall gällande vilka investeringar som krävs för att fortsätta driften av Ringhals 1 och 2, gällande kostnad och implementeringstid för att säkerställa fortsatt produktion av el årets alla dagar och timmar i framför allt södra Sverige.

Den blocköverskridande energiöverenskommelse som slöts i juni 2016 mellan fem riksdagspartier, däribland Camilla Brodins parti, ligger fast och ska genomföras. Överenskommelsen innehåller som bekant bl.a. det nya energipolitiska målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040, men det är samtidigt tydligt att det inte innebär ett förbud mot kärnkraft. Överenskommelsen innebär också att kärnkraften ska bära sina egna kostnader och att principen om att kärnkraft inte ska subventioneras består.

Jag konstaterar att Vattenfallkoncernen har beslutat att avveckla Ringhals 1 och 2. Beslutet har såvitt jag förstår fattats på marknadsmässiga grunder. Jag ska i rollen som energiminister inte ha synpunkter på detta eller verka för att Vattenfallkoncernen ändrar sitt beslut. 

Stockholm den 24 april 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)