Förväntad eleffektbrist

Svar på skriftlig fråga 2020/21:267 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:265 av Lotta Olsson (M)
Problem med energieffekt för industrin och fråga 2020/21:267 av Lotta Olsson (M) Förväntad effektbrist

Lotta Olsson har frågat mig om vilken information jag har tagit del av från Svenska kraftnät eller annan myndighet om att detta problem gällande effekt i elnäten till rimlig kostnad var överhängande, för beslutsfattande innan problemen faktiskt uppstod. Lotta Olsson har också frågat mig om jag innan bristen uppstod fick upplysning om att en eleffektbrist kunde uppstå, och i så fall av vem.

Elpriserna varierar eftersom de styrs av utbud och efterfrågan på en öppen marknad. Sverige har historiskt stora elöverskott som också har inneburit att elpriserna har varit låga under lång tid. Svensk industri betalar de lägsta elpriserna i hela EU. Detta är något de kunnat dra nytta av, medan det stundtals varit ansträngt för kraftproducenterna. Lotta Olsson skriver om höga elpriser i södra Sverige under sommaren. Påståendet är något missvisande. Elpriserna i södra Sverige har visserligen varit höga under några fåtal timmar under sommaren, men samtidigt har de i södra Sverige sett över perioden varit de lägsta på fem år och de näst lägsta sedan Sverige delades in i elområden hösten 2011. Jag vill också tydliggöra att inga elförbrukare har behövt kopplas bort på grund av effektbrist i Sverige.

Regeringskansliet tar löpande emot information från Affärsverket svenska kraftnät, bland annat utifrån deras roll som systemansvarig myndighet. I detta fall informerade affärsverket om åtgärder som de avsåg att vidta så att leveranssäkerheten under sommaren skulle upprätthållas på samma nivå som under tidigare år. Bakgrunden var att driftsituationen under sommaren förväntades bli ansträngd eftersom flera kärnkraftsproducenter förlängde sina revisionstider, dels på grund av de låga elpriserna som gjort det olönsamt att producera el under vissa perioder, dels som konsekvens av den pågående pandemin.

Stockholm den 28 oktober 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-21)