Framtiden för svensk kärnkraft

Svar på skriftlig fråga 2018/19:751 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:751 av Tomas Tobé (M)
Framtiden för svensk kärnkraft

Tomas Tobé har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att säkra fortlevnaden för svensk kärnkraft.

Tomas Tobé hänvisar till IPCC som gjort globala modellberäkningar med ett stort antal scenarier där ett flertal tekniker används för att fasa ut fossila bränslen. IPCC har dock inte tagit ställning till vilken mix av tekniker som är den bästa, varken för den globala energimixen eller för något enskilt land. Däremot har IPCC genom modellberäkningarna visat att en global omställning till netto-nollutsläpp är möjlig. Exakt vilka tekniker som varje specifikt land ska använda för att nå målet måste vara en fråga för respektive lands beslutande församling.

Vad gäller regeringens politik för den svenska elproduktionen så redovisas den i propositionen Energipolitikens inriktning (prop. 2017/18:228) som presenterades i april 2018 och bygger på den breda energipolitiska överenskommelse som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Stockholm den 18 juni 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)