Fritt skolval

Svar på skriftlig fråga 2018/19:393 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/01052/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:393 av Johanna Rantsi (M)
Fritt skolval

Johanna Rantsi har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att begränsa elevers och föräldrars möjlighet att välja skola.

Enligt skollagen (2010:800) ska alla ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet (1 kap. 8 §). Utbildningen inom skolväsendet ska vidare vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9 §). I Sverige ser vi nu höjda kunskapsresultat, men samtidigt har skillnaderna i resultat ökat mellan olika skolor. Detta är djupt problematiskt och tydligt kopplat till att segregationen i den svenska skolan har ökat.

Regeringen tillsatte 2015 en skolkommission med företrädare för bl.a. lärare, rektorer och elever samt forskare. Uppdraget var att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). Skolkommissionen överlämnade 2017 sitt slutbetänkande Samling för skolan (SOU 2017:35).

När det gäller skolsegregationen framhåller Skolkommissionen i sitt slutbetänkande att resultatskillnaderna mellan olika grundskolor ökar starkt. Ökningen förklaras av att skillnaderna mellan skolors elevsammansättning utifrån familje- och migrationsbakgrund ökar. Denna ökade uppdelning riskerar att leda till försämrad likvärdighet i form av ökade kvalitetsskillnader mellan skolor. Till exempel har kraftigt segregerade skolor många gånger svårare att rekrytera och behålla erfaren skolpersonal. Den ökade uppdelningen av elever på olika skolor innebär också att det viktiga värde som ligger i att elever med olika bakgrund möts i skolan urholkas.

Skolkommissionen föreslår i sitt slutbetänkande en nationell strategi för att skapa ett robust skolsystem. Förslagen ska gynna samtliga elever och målet är att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Samtidigt påpekar Skolkommissionen att åtgärder som syftar till att minska skolsegregationen och öka de finansiella förutsättningarna för en likvärdig skola kräver närmare överväganden.

I juli 2018 tillsattes därför en utredning som ska arbeta vidare med några av Skolkommissionens förslag (dir. 2018:71). Utredaren ska bl.a. analysera hur bestämmelserna om dels placering vid kommunala skolenheter, dels mottagande och urval till fristående skolor, bör ändras för att i större utsträckning främja en allsidig social sammansättning av elever. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Det är viktigt att genomföra långsiktigt hållbara förändringar i skolan. Regeringen kommer därför att invänta utredningens redovisning och därefter ta ställning till förslagen om bland annat placering, mottagande och urval till skolor.

Stockholm den 20 mars 2019

Anna Ekström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)