Garantier mot ökad användning av fossila energikällor efter nedläggning av kärnkraft

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1194 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/00025 I2021/00027 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1194 Garantier mot ökad användning av fossila energikällor efter nedläggning av kärnkraft och fråga 2020/21:1196 Konkret plan för elförsörjningen båda av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg har i två riksdagsfrågor frågat mig om jag och regeringen avser att presentera en konkret plan för hur Sverige ska klara elförsörjningen under de närmaste 10–20 åren samt hur jag och regeringen avser att säkerställa att nedläggningen av två reaktorer i Ringhals inte leder till ökad förbrukning av fossilbaserad el under 2021 och 2022 jämfört med 2019 och 2020. Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.

Först och främst kan jag konstatera att det inte råder någon brist på el, såsom Mats Nordberg vill framhålla, utan att tillgången till el är god i Sverige. Under 2020 nettoexporterade Sverige 24.9 TWh el med låga utsläpp av koldioxid. Mats Nordberg är oroad för att Sverige ska bli beroende av importerad el när Ringhals 1 stänger, men Statens energimyndighet konstaterar i sina senaste långsiktiga scenarier att Sverige kommer vara nettoexportör av el till åtminstone till 2040, beroende på vilka förutsättningar som antas. Att varje land skulle vara helt självförsörjande i varje situation är inte heller nödvändigt eller ens önskvärt ur ett marknadsperspektiv. En sådan ordning skulle bli väldigt dyr och även ha stora miljömässiga nackdelar. En av grundidéerna med EU:s inre elmarknad är att vi ska kunna handla el med varandra på en fri marknad och utnyttja resurser på ett effektivt sätt. På så vis kan inte jag eller någon annan aktör i Sverige eller EU bestämma var elen ska komma ifrån eller från vilket kraftslag elen som importeras är producerad av.

Och vad gäller en konkret plan för elförsörjningen så arbetar regeringen aktivt med olika åtgärder för att möjliggöra elektrifieringen när det gäller frågor som laddinfrastruktur, nätkapacitet och elmarknad. Arbete har även påbörjats med en nationell elektrifieringsstrategi som ska ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att bidra till klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering.

Stockholm den 20 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-07)