Generationsskifte bland företag

Svar på skriftlig fråga 2017/18:911 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


N2018/01422/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:911 av Lotta Finstorp (M)
Generationsskifte bland företag

Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stimulera fler att bli företagare, inklusive anställda och andra som planerar att ta över ett existerande företag.

Jag delar uppfattningen att familjeföretag och ägarledda företag spelar en viktig roll för att skapa jobb i Sverige. Sveriges företagare är bland EU:s äldsta och det finns en stor potential för en ung generation att förnya och bygga vidare på den styrka som finns i dagens näringsliv. Upparbetade värden i företag kan tas tillvara och utvecklas över tid genom lyckade generationsskiften.

Förutsättningarna för generationsskiften i företag påverkas av många näringspolitiska faktorer som är generella för företagande som t.ex. infrastruktur, tillgång till finansiering, trygghetsfrågor, kompetens, enkla och tydliga regler.

Både Almi Företagspartner AB och Tillväxtverket arbetar för att underlätta generationsskiften.

Specifikt kan Almi bistå med rådgivning och finansiering för att underlätta ägarskiften. Den rådgivning Almi erbjuder i detta sammanhang fokuserar på köparen av företag.

På Tillväxtverkets webbportal verksamt.se finns information att hämta om ägarskiften i form av vad hen bör tänka på och om gällande regler.

Stockholm den 8 mars 2018

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-28)