Gränsöverskridande näringspolitik för Skåne

Svar på skriftlig fråga 2012/13:762 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

Näringsminister Annie Lööf

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:762 Gränsöverskridande näringspolitik för Skåne

Näringsminister Annie Lööf

Anders Karlssonhar frågat mig vilka initiativ jag vill ta för att utveckla skånskt näringsliv och en gränsöverskridande näringspolitik för Skåne.

Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik och fattar löpande beslut om olika åtgärder för att stärka företagandet och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, lokalt och regionalt. I regeringens budgetproposition för 2014 föreslåsbland annat sänkta egenavgifter och en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling.

Regeringen genomför även en omfattandeinfrastruktursatsning för att skapa ett mer effektivt och pålitligt transportsystem, som kan tillgodose transportbehoven hos såväl näringsliv som arbetspendlare, t.ex. inom Öresundsregionen.

Gränsregionalt samarbete är en mycket viktig del i det regionala tillväxt­arbetet. Strategiskt gränsöverskridande samarbete är därför ett av fyra prioriterade områden i den nationella strategin för regional konkurrens­kraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 – 2013. Den fortsatta utvecklingen av Öresundsregionen som en integrerad arbetsmarknads- och boenderegion har stor betydelse för Sveriges tillväxt.

Regeringen finansierar det gränsregionala samarbetet via det nordiska ministerrådet som bl.a. ger stöd till de nordiska gränskom­mittéerna, där Öresundskommittén är en av de största.Gränskommittéerna spelar en viktig roll i arbetet för att skapa fungerande gränsöverskridande regioner.

Regeringen prioriterar även det gränsregionala samarbetet genom medverkan i och utveckling av EU:s territoriella samarbetsprogram. Skåne ingår i samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak som medfinansierar viktiga utvecklingsprojekt med syftet att utveckla Öresundsregionen till en attraktiv och konkurrenskraftig region. Region Skåne har i år fått i uppdrag av regeringen att samordna framtagandet av ett nytt samarbetsprogram för perioden 2014 – 2020.

Avslutningsvis vill jag understryka att den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Skåne finns i den egna regionen. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna i respektive län. För att finansiera regionala insatser inom bl.a. näringslivs­utveckling och kompetensförsörjning tillför regeringen årligen resurser till regionerna. Dessa resurser kan även användas för att stärka det gränsregionala samarbetet.

 

Händelser

Inlämnad: 2013-09-16 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-16)