Grov kvinnofridskränkning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

02204/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:758 av Louise Meijer (M) Grov kvinnofridskränkning

Louise Meijer har frågat mig om jag tänker ta några initiativ till att skärpa minimistraffet för grov kvinnofridskränkning.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för regeringen. Upprepade övergrepp i form av hot, våld och trakasserier mot personer är ett samhällsproblem som regeringen tar på stort allvar. Det handlar oftast om kvinnor som utsätts av män som de har eller har haft en nära relation med. Samhället måste reagera starkt mot denna typ av brottslighet och markera allvaret i sådan upprepad kriminalitet.

Regeringen har under den förra mandatperioden tagit initiativ till skärpningar av ett stort antal straffrättsliga bestämmelser. Bland annat har straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärpts. Det innebär höjda minimistraff för brottstyper såsom grov misshandel och grovt olaga hot. Vidare har skyddet för den personliga integriteten stärkts genom att straffbestämmelserna om olaga hot och ofredande har förtydligats och moderniserats. Dessutom har skyddet mot trakasserier och förföljelse stärkts genom bl.a. en skärpt syn på överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning.

Den 1 januari 2019 trädde lagändringar i kraft som innebär att skyddet för hotade och förföljda personer som är i behov av att leva med s.k. skyddade personuppgifter förstärkts. Det har bl.a. införts ett nytt skyddsinstitut, skyddad folkbokföring, som ger en ökad trygghet för denna utsatta grupp.

Regeringen har även tagit fram en sektorsövergripande nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2026. Till strategin hör ett åtgärdsprogram för perioden 2017–2020 med 44 åtaganden. Regeringen har anslagit 600 miljoner kronor för åtgärdsprogrammets genomförande. Därutöver reserveras 214 miljoner kronor för en särskild satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck 2018–2020.

Regeringen tar mäns våld mot kvinnor på stort allvar. Under mandatperioden kommer vi att med fortsatt hög ambition arbeta vidare för att stärka skyddet mot våld liksom andra övergrepp.

Stockholm den 19 juni 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)