Handläggning av vapenlicenser hos Polismyndigheten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1628 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2017/18:1628 av Sten Bergheden (M)
Handläggning av vapenlicenser hos Polismyndigheten

Sten Bergheden har frågat mig om jag har kännedom om uppgifter rörande ett internt uppdrag på Polismyndigheten om att inte handlägga vapenlicenser avseende halvautomatiska vapen efter den 14 september och vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att förhindra Polismyndighetens agerande.

Det finns ingen grund för påståendet om ett internt uppdrag i Polismyndigheten som säger att vapenlicenser till halvautomatiska vapen inte ska handläggas efter den 14 september. Polismyndigheten handlägger vapenlicenser i enlighet med gällande lag och fortsätter göra så tills ny lagstiftning är på plats.

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1, har remitterats och arbete med lagrådsremiss pågår för närvarande.

Stockholm den 3 september 2018

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-22)