Hänsyn till barnen vid familjeåterförening

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1026 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 29 september

Svar på fråga

2009/10:1026 Hänsyn till barnen vid familjeåterförening

Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

Lars Johansson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder avseende familjeåterförening.

I sin fråga lyfter Lars Johansson fram en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2010 och refererar till ett antal enskilda ärenden. Jag vill börja med att påpeka att den nämnda lagändringen är en åtgärd för att motverka vissa fall av familjeseparation. Det blir genom denna ändring i högre grad möjligt för föräldrar och barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning när de redan befinner sig i Sverige, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan.

Vad gäller dem som ansöker om familjeåterförening före inresan har Migrationsöverdomstolen i ett antal avgöranden betonat utlänningslagens krav på att utlänningar ska ha pass vid inresa och vistelse i Sverige. Domstolens avgöranden rör bland annat personer från Somalia.

Mot bakgrund av ovanstående har jag inte för avsikt att vidta ytterligare åtgärder. Jag avser dock att även fortsatt följa utvecklingen.

Händelser

Inlämnad: 2010-09-16 Besvarad: 2010-09-29 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-16)