helhetssyn på Sveriges koldioxidutsläpp

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2103 besvarad av

den 15 september

Svar på fråga 2005/06:2103 om helhetssyn på Sveriges koldioxidutsläpp

Statsrådet Lena Sommestad

Lennart Fremling har frågat samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin vad hon avser att göra för att tydliggöra helheten i Sveriges klimatpolitik så att samhällets aktörer inom olika sektorer kan förutse utvecklingen i sin planering. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sveriges klimatpolitik utgår från tre tydliga utgångspunkter. Den första utgångspunkten är ett starkt engagemang i det europeiska och internationella klimatsamarbetet. Den andra är tydliga och ambitiösa mål för utsläppsminskningar på hemmaplan. Den tredje utgångspunkten är effektiva styrmedel, utformade för att skapa långsiktigt stabila spelregler och ett fruktbart samarbete mellan stat, kommuner och näringsliv.

Mot bakgrund av de senaste utsläppsnivåerna som Naturvårdsverket har redovisat så bedömer jag att riksdagens fastslagna mål om en minskning av utsläppen med 4 % som ett medelvärde för perioden 2008@2012 kan nås.

För att uppmärksamma om utsläppstrenden förändras har regeringen föreslagit en kontrollstation till år 2008. Vidare har regeringen inför kontrollstationen beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur olika samhällssektorer bedöms kunna bidra till uppfyllandet av målen. Transportsektorn är, som Lennart Fremling påpekar, en sektor som har stigande utsläpp. Om den ogynnsamma utvecklingen fortsätter för trafiksektorn kan regeringen föreslå ytterligare åtgärder för att vända trenden. Bland annat har regeringen vidtagit flera åtgärder för att stimulera till mer energieffektiva bilar, öka användningen av biodrivmedel, överföra godstrafik från väg- till tåg- och sjötransporter samt främja produktionen av biodrivmedel från jord- och skogsbruket.

Redovisningen från Naturvårdsverket och Statens energimyndighet kommer att utgöra ett underlag till den utveckling av klimatpolitiken som regeringen avser att redovisa till riksdagen i samband med kontrollstation 2008. Häri ingår att närmare utreda hur samhällets olika sektorer bedöms kunna bidra till uppfyllandet av målen på lång och medellång sikt.

Händelser

Inlämnad: 2006-09-04 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-09-04)