Hög sjukfrånvaro hos kvinnor

Svar på skriftlig fråga 2019/20:129 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


S2019/04220/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:129 av Katarina Brännström (M)
Hög sjukfrånvaro hos kvinnor

Katarina Brännström har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att minska sjukfrånvaron och framför allt för att minska skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller sjukskrivning.

Sjukpenningtalet var 9,7 dagar i december 2018. Det kan jämföras med en genomsnittlig nivå om 11,5 under perioden 2000–2017. När den förra regeringen tillträdde hade vi under flera år haft stigande sjukpenningtal. Det fanns inte några tecken på utplaning. Nu minskar både sjukpenningtalet och skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukpenningtal sedan 2017.

Med detta sagt är de stora skillnaderna mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro bekymrande. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. Kvinnor upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö än män, med högre arbetsbelastning och med större psykiska påfrestningar. I detta sammanhang vill jag lyfta fram det ansvar arbetsmarknadens parter har. Under förra mandatperioden åtog sig arbetsmarknadens parter att arbeta för friskare arbetsplatser. Jag kommer att följa detta arbete och har förväntningar på resultat.

Den som blir sjuk ska få ett bra stöd för att kunna återgå i arbete. För att förbättra stödet till individen har regeringen bl.a. i budgetpropositionen föreslagit att permanenta funktionen för rehabiliteringskoordinering inom vården.

Vidare har regeringen avsatt 1,8 miljarder kronor i en överenskommelse med SKL för att förstärka landstingens och kommunernas insatser avseende psykisk ohälsa. Regeringen har även gett utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) ett tilläggsuppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa.

Stockholm den 16 oktober 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)