Högskoleplatser i Gävleborg

Svar på skriftlig fråga 2019/20:171 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)Svar på fråga 2019/20:171 av Lars Beckman (M)
Högskoleplatser i Gävleborg

Lars Beckman har frågat mig varför statsrådet Ygeman anger att det har gjorts en satsning om 761 nya utbildningsplatser när Högskolan i Gävle hävdar att det inte är i närheten av den mängden nya utbildningsplatser.

Regeringen inledde 2015 ett långsiktigt kunskapslyft som bland annat omfattar en utbyggnad av högskolan genom tillförsel av resurser för vissa utbildningar, med inriktning mot samhällsviktiga utbildningar såsom vård- och lärarutbildningar. Efter år av mer kortsiktig styrning av högskolan från alliansregeringens sida, vilket exempelvis resulterade i besparingar för Högskolan i Gävle, var det viktigt för regeringen att inom ramen för kunskapslyftet lägga ett långsiktigt perspektiv på utbyggnaderna.

När högskolan byggs ut sker det genom tilldelning av anslagsmedel i syfte att det ska bli nya utbildningsplatser. I samband med presentationen av budgetpropositionen för 2020 kommunicerades en ökning av antalet utbildningsplatser vid Högskolan i Gävle mot bakgrund av att regeringen i budgetpropositionen för 2020 nu föreslår att kunskapslyftet ska fortsätta med tillförsel av nya resurser.

De utbildningsplatser som kommunicerades utgör en prognos som har beräknats utifrån de nya permanenta medel som lärosätet totalt sett har tillförts inom kunskapslyftet genom de satsningar som regeringen presenterade i denna och tidigare budgetpropositioner. Det beräknade antalet nya utbildningsplatser åskådliggör det totala resurstillskottet sedan 2015 för reformen.

Under 2020 föreslår regeringen att det tillförs ca 9,6 miljoner kronor ytterligare till Högskolan i Gävle, vilket innebär att satsningen på kunskapslyftet vid högskolan totalt uppgår till drygt 56 miljoner kronor 2020. Genom satsningen på kunskapslyftet tillförs det totalt resurser som beräknas motsvara ca 761 nya utbildningsplatser till och med 2020 vid Högskolan i Gävle.

Avslutningsvis vill jag poängtera vikten av att universitet och högskolor i sina beslut om utbildningsutbudet vid högskolan prioriterar de utbildningar som regeringen särskilt har gett utpekade resurser för.

Stockholm den 23 oktober 2019


Matilda Ernkrans

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-11)