Höjningen av farledsavgifterna

Svar på skriftlig fråga 2018/19:677 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/01606/US

Infrastruktur

departementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:677 av Boriana Åberg (M)
Höjningen av farledsavgifterna

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta på grund av Riksrevisionens granskning av Sjöfartsverkets farledsavgiftsuttag.

Riksrevisionen har granskat Sjöfartsverkets årsredovisning för 2018. I granskningen har Riksrevisionen påpekat att om avgifterna beräknas på det sätt som Riksrevisionen anser är det korrekta kommer det KPI-index som verket vid sin avgiftssättning ska förhålla sig till att överskridas. Revisionsrapporten har tillställts Sjöfartsverket som ska lämna svar till Riksrevisionen senast den 30 juni 2019.

Jag utgår ifrån att Sjöfartsverket noga överväger Riksrevisionens iakttagelser och återrapporterar till Riksrevisionen vilka eventuella åtgärder verket bedömer nödvändiga. Jag kommer följa frågan med stort intresse.

Stockholm den 28 maj 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-20)