Indragna tåg till Jämtland

Svar på skriftlig fråga 2014/15:774 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/6195/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:774 av Per Åsling (C) Indragna tåg till Jämtland

Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka tågförbindelserna till och från Jämtland med anledning av att SJ AB har meddelat att man avser att dra in nattågen till Jämtland under lågsäsong.

Låt mig först instämma i att väl fungerande tågförbindelser är mycket viktigt för besöksnäringen i Jämtland, och därmed viktigt för tillväxten i regionen.

Totalt sett har tågresandet i Sverige ökat mycket kraftigt under de senaste åren, viket är en glädjande utveckling. Jag vill dock klargöra att beslut om vilken trafik som ska erbjudas resenärer fattas av järnvägsföretag och behöriga kollektivtrafikmyndigheter.

Jag kan konstatera att indragningar i utbudet av tågtrafik, med negativa konsekvenser för resenärer som följd, inträffat även under tiden med alliansregering, utan att dåvarande regering agerat på något särskilt sätt.

I detta sammanhang noterar jag med särskild glädje den kraftsamling som näringslivet, Region Skåne och andra aktörer lyckats åstadkomma för att göra nattågen lönsamma avseende sträckan Malmö – Stockholm. Mot bakgrund av det engagemang som jämtländska företrädare för näringsliv och politik visat för nattågens framtid vore det spännande att se om det går att få till en motsvarande utveckling för nattågen till och från Jämtland.

Den tidigare regeringens underlåtenhet att ta ansvar för järnvägens organisation och underhåll ligger till grund för mycket av den problematik vi idag har att hantera. En viktig prioritering för regeringen är att förbättra möjligheterna till resande på järnväg. Regeringen satsar därför 1,24 miljarder kr per år under perioden 2016-2018 på ökat underhåll av järnvägen för att öka järnvägens konkurrenskraft. Den pågående utredningen om järnvägens organisation har bland annat till uppgift att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kommersiellt bedriven persontrafik. Utredningen presenterar sitt slutbetänkande senast den 23 december 2015. Samtidigt bereds frågan om ett eventuellt samhällsuppdrag för SJ AB inom Regeringskansliet.

Jag avser att fortsatt driva frågan om förbättrad konkurrenskraft för persontrafik på järnväg med en förhoppning att detta även ska kunna leda till att förbättra förutsättningarna för kommersiellt bedriven tågtrafik till och från Jämtland.

Stockholm den 17 september 2015

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-31)