Industrins konkurrenskraft

Svar på skriftlig fråga 2018/19:874 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/02437

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:874 av Tobias Andersson (SD)
Industrins konkurrenskraft

Tobias Andersson har frågat mig hur jag ser på rapporter från bl.a. Konjunkturinstitutet för svensk ekonomi i allmänhet och svensk industri i synnerhet, samt vilka förslag jag och regeringen arbetar med för att de facto förstärka industrins konkurrenskraft.

Regeringen bedömer i vårpropositionen att tillväxten mattas av och blir lägre 2019 och 2020 jämfört med de senaste åren. Resursutnyttjandet, mätt med BNP-gapet, går mot ett mer balanserat läge. En ny prognos kommer i samband med regeringens budgetproposition. Indikatorer för tillverkningsindustrin såsom exportorderingång och inköpschefsindex visar att industrin fortfarande växer, om än inte lika starkt som de senaste åren. Vi ser att den internationella oron påverkar svensk ekonomi och varuexporten väntas bli mer dämpad framöver.

Industrin har stor betydelse för Sveriges välstånd och förmåga att möta de stora samhällsutmaningarna. Regeringen beslutade under förra mandatperioden om en strategi för Smart Industri. Det är angeläget att fortsätta arbeta för att ge näringslivet rätt förutsättningar för grön omställning och digitalisering samt tillgång till kompetens.

Industrins konkurrenskraft är också beroende av fungerande samverkan mellan företag av olika storlekar, akademi och det offentliga. Som en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna ingått med Centerpartiet och Liberalerna, vidareutvecklar därför regeringen arbetet i det nationella innovationsrådet och de strategiska samverkansprogrammen under följande teman: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning samt Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Handel har stor betydelse för svensk ekonomi. Första kvartalet 2019 gick 71 procent av svensk export till EU och regeringen arbetar för att den inre marknaden stärks genom anpassning till digitaliseringen, friare rörlighet för tjänster och bättre efterlevnad av regler. Regeringen kommer även att presentera en utvecklad export- och investeringsstrategi med ökad fokus på hållbarhet.

Stockholm den 20 augusti 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-07)