Industrispionage

Svar på skriftlig fråga 2018/19:147 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:147 av Jessica Rosencrantz (M)
Industrispionage och fråga 2018/19:167 av Björn Söder (SD) Skydd av vital infrastruktur

Jessica Rosencrantz har frågat mig om det är min mening att Sverige bör införa ett regelverk som möjliggör en laglig väg att stoppa utländska företag från att bygga samhällskritisk digital infrastruktur och hur snabbt Sverige kan få ett sådant regelverk på plats. Björn Söder har frågat mig om den svenska regeringen, i likhet med Norge, kommer att överväga nya regleringar för att stoppa utländska leverantörer i syfte att skydda vital infrastruktur och vilka övriga åtgärder jag kommer att vidta för att skydda svensk vital infrastruktur.

Regeringen är medveten om de utmaningar som finns med utländska direktinvesteringar i säkerhetskänslig verksamhet. Under den föregående mandatperioden vidtogs flera åtgärder som innebär en ambitionshöjning avseende säkerhetsskyddet, däribland initiativ till en ny säkerhetsskyddslag.

Regeringen har också tillsatt en statlig utredning som har föreslagit att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, till exempel ett bolag, som vill sälja verksamhet eller egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet först måste vända sig till en tillsynsmyndighet för samråd (Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018:82). Om tillsynsmyndigheten bedömer att försäljningen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt föreslås myndigheten få besluta att försäljning inte får ske. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

I slutet av förra året avslutades även förhandlingarna om en EU-förordning som syftar till att inrätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i EU. Förordningens inverkan på svensk lagstiftning analyseras för närvarande i Regeringskansliet.

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation regleras att operatörerna ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. Detta innebär inget förbud mot särskilda produkter men regeringen följer utvecklingen på området.

Stockholm den 13 februari 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-05)