Införande av ett modernt ämbetsmannaansvar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:320 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2019/20:320 av Lina Nordquist (L)
Införande av ett modernt ämbetsmannaansvar

Lina Nordquist har frågat civilministern när det införs ett modernt ämbetsmannaansvar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågor som rör den offentliga förvaltningen är viktiga för regeringen. Det är viktigt att medborgarna kan känna förtroende för att tjänstemän som arbetar inom den offentliga förvaltningen upprätthåller en hög nivå och sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt. Jag har i tidigare frågesvar redogjort för de åtgärder som regeringen har vidtagit på området.

Regeringen är också angelägen om att det ska finnas ett ändamålsenligt system för att utkräva ansvar när det begås felaktigheter. Det är därför viktigt att straffansvaret för tjänstefel är ändamålsenligt utformat. Just nu analyseras frågan om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar i Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma med direktiv till en översyn av det straffrättsliga tjänstefelsansvaret.

Stockholm den 15 november 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-06)