Införandet av skärpta gränskontroller

Svar på skriftlig fråga 2014/15:789 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/06818/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:789 av Sten Bergheden (M) Införandet av skärpta gränskontroller

Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern om han är beredd att införa samma typ av gränskontroller i Sverige som de kontroller Tyskland har infört. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.

Enligt Schengenregelverket har varje medlemsstat möjlighet att tillfälligt återinföra gränskontroller vid sina inre gränser, om det finnsett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. När en medlemsstat beslutar att återinföra gränskontroll vid inre gräns, ska den bedöma i vilken utsträckning en sådan åtgärd kan avhjälpa hotet och om åtgärden står i proportion till hotet. Vid bedömningen ska medlemsstaten särskilt beakta såväl hotets sannolika effekt på medlemsstaten som gränskontrollens sannolika effekt på den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet.

Utlänningsförordningen specificerar att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får framställa om att regeringen ska besluta att tillfälligt återinföra gränskontroller vid inre gräns. Om behovet finns är regeringen beredd att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla ordningen. Om det krävs omedelbara åtgärder, får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta om att tillfälligt återinföra gränskontroller vid inre gräns på egen hand och sedan omedelbart underrätta regeringen. Regeringen ska därefter snarast pröva om gränskontrollen ska bestå.

Vi står i daglig kontakt med Polismyndigheten, som kontinuerligt utvärderar hur man bäst agerar för att dels upprätthålla ordningen och säkerheten i landet, dels se till att skyddsbehövande människor får tillgång till asylprocessen. Myndighetens bedömning hittills är att situationen är ansträngd men under kontroll. Jag följer naturligtvis utvecklingen mycket noggrant för att kunna vidta de åtgärder som krävs.

Stockholm den 23 september 2015

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-14)