Information från myndigheter avseende 5G-utbyggnaden

Svar på skriftlig fråga 2020/21:667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:667 Information från myndigheter avseende 5G-utbyggnaden och fråga 2020/21:668 Statsministerns ledning av det säkerhetspolitiska rådet, båda av Hans Wallmark (M).

Hans Wallmark har frågat mig om jag har fått information om eller diskuterat Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens yttranden till Post- och telestyrelsen (PTS) inför det beslut kring 5G-utbyggnaden som meddelades den 20 oktober. Hans Wallmark har även frågat statsministern om han i det säkerhetspolitiska rådet, och som ledare för rådet, fått information om eller diskuterat Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens yttranden till PTS inför det nämnda beslutet. Frågan till statsministern har överlämnats till mig. Jag väljer att besvara båda frågorna i ett sammanhang.

I enlighet med den ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 januari 2020 får tillstånd att använda radiosändare endast beviljas om det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Ett tillstånd att använda radiosändare kan också förenas med villkor som innehåller krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. I samband med handläggningen av tillståndsärenden ska PTS samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att klarlägga om det finns anledning att avslå en ansökan eller förena tillståndet med villkor.

PTS har löpande hållit Infrastrukturdepartementet informerat om förberedelserna för genomförandet av auktionen. Det är dock viktigt att understryka att det ankommer på myndigheten att självständigt tillämpa den lagstiftning som riksdagen beslutat.

Det säkerhetspolitiska rådet är ett forum för information och diskussion rörande strategiska säkerhetspolitiska frågor. Cybersäkerhetsfrågor och utvecklingen av 5G har därför diskuterats i rådet. Någon information, eller diskussion, om Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens yttranden till PTS inför PTS beslut har inte förekommit i det säkerhetspolitiska rådet.

Stockholm den 2 december 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-24)