Initiativ för att möjliggöra privata 5G-nät

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1352 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1352 av Lars Hjälmered (M)
Initiativ för att möjliggöra privata 5G-nät

Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för fler testområden av privata 5G-nät i Sverige.

Utbyggnaden av 5G är en högprioriterad fråga för Sverige och avgörande för att Sverige ska behålla sin plats som ledande nation inom it och digitalisering. Utgångspunkten är att utbyggnaden ska var marknadsdriven och ske i samklang med det ansvar som det offentliga har. Statens roll är att skapa förutsättningar för utbyggnaden, bland annat i form av regler och tillgängliggörande av spektrum.

För att främja 5G-utvecklingen har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en spektrumplan som bland annat möjliggör 5G-tester i Sverige i flera frekvensband. Utöver detta så utreds förutsättningar för att tilldela lokala tillstånd i 3,5 och 26 GHz-banden, vilka båda är utpekade pionjärband för 5G. Ansökningar om testtillstånd skickas till PTS och meddelade tillstånd avser normalt en tidsbegränsad möjlighet att använda radiosändare för forskning och utveckling samt test och demonstration. Med ett testtillstånd kan aktörer testa 5G-teknikens möjligheter och nya innovativa tjänster. Exempelvis har PTS meddelat testtillstånd för industri, gruva och självkörande bilar.

Regeringen har vidare uppdragit åt Verket för innovationssystem, PTS, Myndigheten för digital förvaltning och Vetenskapsrådet att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. I uppdraget ingår bland annat att skapa förutsättningar för insatser inom testbäddar och infrastruktur. Regeringen främjar även på annat sätt industrins digitalisering, bland annat genom de myndigheter som finansierarar strategiska innovationsprogram.

Stockholm den 27 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-19)