Investeringar i elnäten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:506 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:506 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Investeringar i elnäten

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillståndsprocesserna för de nödvändiga utbyggnaderna av elnäten ska kortas.

Att se till att hela Sverige har tillgång till el, vid varje tillfälle och till en rimlig kostnad, har högsta prioritet i mitt och regeringens arbete inom energipolitiken. Detta är även viktigt i ljuset av den ökande elektrifieringen av samhället och för att kunna nå våra klimatmål. En del av lösningen är att nya elledningar behöver kunna komma på plats snabbare, samtidigt som en grundlig prövning sker i varje enskilt fall där också alla berörda får komma till tals.

Min bedömning är att det går att vinna tid i alla moment i nätutbyggnaden, från nätföretagens planering och arbete med ansökan till tillståndsgivning och byggnation. Alla involverade aktörer behöver därför dra sitt strå till stacken. Den del i detta som jag kan påverka är förutsättningarna för handläggningen hos Energimarknadsinspektionen. Denna handläggning tar i normala fall omkring 1,5 år (även om varje ärende är unikt och inbördes svåra att jämföra). Regeringen har i flera omgångar förstärkt Energimarknadsinspektionens förvaltningsanslag under de senaste åren. Syftet har till stor del varit att ge förutsättningar för en effektiv koncessionsprövning.

Regeringen kommer även att återkomma till riksdagen när det gäller förslagen i nätkoncessionsutredningen, men jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder om det skulle bedömas vara nödvändigt.

Stockholm den 25 november 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-16)