IS-återvändare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:396 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2018/19:396 av Margareta Cederfelt (M)
IS-återvändare

Margareta Cederfelt har frågat mig när regeringen avser att presentera lagförslag som jag bedömer kan stoppa IS-terroristerna från att begå fler terrorhandlingar, och om dessa kommer att åtföljas av ekonomiska resurser för att möjliggöra för polis, domstol och rättsväsendet att fullt ut hindra nya terrorbrott.

Tack vare de många lagstiftningsinitiativ som regeringen tog under förra mandatperioden har Sverige i dag en väl utvecklad och omfattande strafflagstiftning på terrorismområdet. På regeringens initiativ har bl.a. ett särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av terrorismutbildning införts. Det har också blivit straffbart att finansiera en terrorist eller en terroristorganisation. Vi har också nyligen beslutat en lagrådsremiss med förslag på att deltagande i, och samröre med, en terroristorganisation ska kriminaliseras. Regeringen har även nyligen presenterat lagförslag om datalagring och om en utökad tillgång för polisen till uppgifter från signalspaning för att ytterligare stärka förutsättningarna för att bekämpa terroristbrott. Dessutom pågår arbete med ett förslag om hemlig dataavläsning, som ska kunna användas under förundersökning och i underrättelseverksamhet vid bl.a. terroristbrott.

Regeringen har genomfört omfattande ekonomiska satsningar på rättsväsendet och särskilt på Säkerhetspolisen och Polismyndigheten. Satsningarna har skett i syfte att öka slagkraften i brottsbekämpningen generellt men också specifikt för att förbättra förmågan att möta hotet från terrorism.

Säkerhetspolisen har ett omfattande internationellt samarbete för att förhindra terroristattentat, bl.a. inom Interpol, Europol och Counter-Terrorism Group (CTG). Hittills har samarbetet inom CTG bidragit till att flera terroristattentat i Europa förhindrats. Även inom Norden finns ett tätt samarbete mellan säkerhetstjänsterna.

Arbetet med att möta hotet från terrorism och annan allvarlig brottslighet är högt prioriterad av regeringen och jag följer frågan noga.

Stockholm den 20 mars 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)