It-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:227 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:227 av Hampus Hagman (KD) It-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden

Hampus Hagman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa it-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden, såsom i Göteborgs södra skärgård?

Vårt samhälle är idag beroende av att det finns tillförlitliga elektroniska kommunikationstjänster som fungerar under alla förhållanden. Det märks inte minst när det inträffar en större störning hos en eller flera operatörer.

De grundläggande lagkraven på driftsäkerhet härrör från EU-direktiv, och ska säkerställa att operatörerna uppfyller grundläggande krav på driftsäkerhet. Post- och telestyrelsen, PTS, tar fram föreskrifter och utövar tillsyn med stöd av dessa regler. I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation regleras att operatörerna ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa driftsäkerhet hos nät och tjänster. EU-ramverket för elektronisk kommunikation har nyligen moderniserats, bl.a. rörande driftssäkerhetskrav och incidentrapportering. Reglernas tillämpningsområde har utvidgats. Regeringen arbetar för närvarande med genomförandet av det nya ramverket i svensk rätt.

I den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213) betonar regeringen vikten av att elektroniska kommunikationer ska vara både effektiva, säkra och robusta. I arbetet med att genomföra strategin har en mängd åtgärder vidtagits. Regeringen har bl.a. uppdragit åt sju myndigheter som har ett särskilt ansvar för samhällets informationssäkerhet (Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen) att ta fram en samlad handlingsplan för dessa myndigheters arbete inom sina respektive ansvarsområden utifrån målen i strategin. Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett bättre underlag för att kunna analysera om myndigheternas planerade åtgärder är tillräckliga för att nå målsättningarna i strategin. Myndigheterna ska redovisa handlingsplanen senast den 1 mars och regeringen kommer därefter att analysera behovet av att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 20 februari 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-13)