Jakt på varg

Svar på skriftlig fråga 2018/19:376 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/0

1168/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:376 av John Widegren (M)
Jakt på varg

John Widegren har frågat klimat- och miljöminister Isabella Lövin (M) om regeringen delar Rebecka Le Moines syn vad gäller licensjakt på varg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Vad gäller rovdjurspolitiken är det långsiktiga målet att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Samtidigt som vi har livskraftiga rovdjursstammar, ska de som lever och verkar på landsbygden kunna känna trygghet, bedriva jakt och hålla tamboskap. Detta beslutade riksdagen genom antagandet av regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191).

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för rovdjursförvaltningen, däribland frågor om licensjakt. Regeringen kan inte ha några synpunkter på Naturvårdsverkets vetenskapliga bedömningar eller bedömningar i enskilda frågor.

Stockholm den 22 mars 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-11)