Kärnkraften och klimatutmaningen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:965 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:965 av Lars Hjälmered (M)
Kärnkraften och klimatutmaningen

Lars Hjälmered har frågat mig om jag anser att kärnkraft är ett hållbart energislag, och om regeringen är beredd att genom taxonomi och andra former se till att nyttja kärnkraftens möjligheter för att klara klimatutmaningen.

En robust elförsörjning med låga utsläpp och med rimliga kostnader är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle. Sverige och Norden har en välfungerande elmarknad med jämförelsevis hög överföringskapacitet som möjliggör import och export mellan länderna beroende på hur situationen ser ut.

Vad gäller kärnkraften i EU:s gröna taxonomi så finns nu en överenskommelse mellan rådet och parlamentet om förordningstexten. Detaljerade tekniska urvalskriterier för vad som ska betraktas som miljömässigt hållbart delegeras till kommissionen att utveckla och anta genom delegerade akter. Kommissionen, i sin tur, tillsatte en teknisk expertgrupp (TEG) för att lämna förslag. Den nu överenskomna förordningstexten varken utesluter eller inkluderar uttryckligen kärnenergi i listan över kvalificerade miljömässigt hållbara verksamheter. Den tekniska expertgruppen bedömde i sin preliminära rapport sommaren 2019 att kärnkraften är positiv för klimatet men att man på basis av befintliga underlag inte kunde avgöra om den var skadlig för andra miljömål. Den tekniska expertgruppen valde därför att inte inkludera kärnkraften i taxonomin.

Stockholm den 18 februari 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-17)