Kartläggning av parallellsamhällen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1637 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01731 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1637 av Tobias Andersson (SD)
Kartläggning av parallellsamhällen

Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att kartlägga parallellsamhällena.

Uppgifterna i folkbokföringen och befolkningsstatistiken ska vara korrekta och överensstämma med verkligheten. Ramen för Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik och folk- och bostadsräkning i Sverige är sedan länge registerbaserad och bygger på uppgifter från huvudsakligen Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Hur riksdagens nyligen avgivna tillkännagivande om att genomföra en nationell folkräkning ska omhändertas behöver analyseras närmare och beredas i Regeringskansliet.

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att öka kunskapen om hur parallella samhällsstrukturer, och den brottslighet och otrygghet som är förknippad med sådana strukturer, kan identifieras på lokal nivå. I uppdraget ingår att identifiera och sammanställa motåtgärder som kan vidtas mot sådana strukturer och att redovisa nationella och internationella insatser på området. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten också ta fram ett stödmaterial riktat till lokala aktörer om vilka motåtgärder som kan tas fram utifrån den lokala problembilden. Brå redovisar uppdraget till regeringen senast den 10 juni 2022.

Kunskapsuppbyggnaden om parallella samhällsstrukturer är ett pågående utvecklingsarbete som regeringen fortsatt följer.

Stockholm den 1 juni 2022

Ida Karkiainen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-24)