Kommunal samordnad varudistribution

Svar på skriftlig fråga 2020/21:479 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:479 av Jens Holm (V)
Kommunal samordnad varudistribution

Jens Holm har frågat infrastrukturministern om han avser att vidta åtgärder för att fortsätta att möjliggöra för Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution, eller motsvarande verksamhet, att verka så att kommuner runt om i Sverige får det stöd de behöver.

Frågan har överlämnats till mig.

Transportsektorn står i dag för cirka en tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser. Att minska transportsektorns utsläpp är av stor betydelse. Riksdagen har beslutat om ett sektorsspecifikt mål för transporter som anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. I arbetet med att minska utsläppen från transporter och skapa ett mer transporteffektivt samhälle genomför regeringen satsningar och åtgärder som främjar att transporter nyttjas effektivare så att energianvändningen och klimatpåverkan från transporter minskar.

I Statens energimyndighets regleringsbrev för 2018 gavs myndigheten i uppdrag att i dialog med Boverket, Trafikverket, länsstyrelserna och aktörer med regionalt utvecklingsansvar planera och genomföra insatser i form av; stöd för ökat digitalt arbetssätt, samverkan för samordnad varudistribution, metoder för att genom den fysiska planeringen nå transporteffektivitet, rådgivning och utbildningsinsatser samt finansiellt stöd för åtgärder eller demonstrationer.

Fortsatt arbete inom de områden som Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution nu är verksam inom ingår därmed i uppdraget att utreda.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2021 tillsammans med en utvärderingsrapport.

Stockholm den 25 november 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-13)