Konkurrens i taxinäringen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:752 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/01826/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:752 av Per Åsling (C)
Konkurrens i taxinäringen

Per Åsling har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att säkerställa en sund konkurrens i taxinäringen.

Ordning och reda inom transportbranschen är en prioriterad fråga för regeringen. För att skapa förutsättningar för en sund konkurrens inom taxinäringen har regeringen därför de senaste åren vidtagit ett antal åtgärder. Under 2017 började regler om en skyldighet för taxiföretag att ansluta sig till redovisningscentraler att gälla och en ny kategori av taxitrafik införs från och med 2021. Den nya kategorin innebär att ett taxifordon ska vara utrustat med en särskild utrustning för taxifordon istället för en taxameter och taxiföretaget ska ansluta fordonet till en tillståndspliktig beställningscentral. Åtgärderna förbättrar Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet.

En taxiförare har redan en skyldighet att registrera uppgifter om ett köruppdrag i taxametern och efter avslutat köruppdrag skriva ut ett kvitto från taxametern som ska erbjudas kunden. Effektiva kontroller utförda av berörda myndigheter är en förutsättning för att gällande regler ska få avsedd effekt. Berörda myndigheter har till uppdrag att kontrollera att reglerna följs och att beivra brott mot regelverken.

Jag har diskuterat detta med branschföreträdare och avser att följa utvecklingen noga även fortsatt. Vid behov kommer regeringen att överväga ytterligare åtgärder för att främja en sund och välfungerande taximarknad. Fusk ska inte löna sig.

Stockholm den 20 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)