Konkurrensen på mediemarknaden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:679 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/03256/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:679 konkurrensen på mediemarknaden av Camilla Brodin (KD)

Camilla Brodin har frågat mig vad jag och regeringen kommer att göra för att säkerställa att konkurrensen och mediemångfalden inte påverkas negativt till följd av att Telia har tagit över TV4.

Målen för den svenska mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan. Mediemångfalden i Sverige är alltså ett viktigt politiskt mål och något som aktualiserats i samband med Telia Company AB:s förvärv av Bonnier Broadcasting AB och TV4 AB. En diskussion måste ske utifrån fakta och med olika roller i åtanke.

Staten är inte majoritetsägare i Telia Company AB. Telia Company AB är ett börsnoterat aktiebolag. Bolagets styrelse och ledning ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet.

Jag kan konstatera att i samband med förvärvet av Bonnier Broadcasting AB och TV4 AB åtog sig Telia Company AB att göra vissa åtaganden gentemot EU-kommissionen för att garantera att konkurrensläget på mediemarknaden i Norden förblir väl fungerande. Jag utgår självklart från att Telia Company AB följer dessa åtaganden. Vi kommer att följa det arbetet noga.

Jag välkomnar den grundliga analys och genomgång som EU-kommissionen gjort av Telia-affären utifrån konkurrenssituationen på den svenska tv- och tv-distributionsmarknaden i Sverige och Finland.

Mediepolitiskt är det viktigt att det finns bärkraftiga nationella aktörer i en tid av konkurrens från stora internationella innehållsdistributörer.

Stockholm den 9 januari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-18)