Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/01985/D

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:834 av Mikael Larsson (C) Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden

Mikael Larsson har frågat mig hur jag tänker säkerställa att auktionen av
5G (3,5-gigahertzbandet) sker på ett sådant sätt att konkurrensen och mångfalden av operatörer inte försämras, enligt Post- och telestyrelsen (PTS) egen analys.

Femte generationens mobilnät (5G) är fortfarande delvis under utveckling men förväntningarna är att tekniken kommer att möjliggöra mobilnät med större dataöverföringshastigheter, kortare svarstider och hög kapacitet. PTS är spektrumförvaltande myndighet i Sverige och förvaltningen genomförs genom arbete med spektrumplanering och tillståndsgivning. Just 3,5 Ghz-bandet som Mikael Larsson tar upp i sin fråga, har identifierats som ett pionjärband för 5G och PTS planerar att senast första kvartalet 2020 tilldela frekvensutrymme i bandet genom auktion.

Det är PTS uppgift att planera radiospektrumauktioner och tilldela frekvenser när de finns tillgängliga. Det är därmed upp till PTS att i det enskilda ärendet bedöma hur utrymmet ska tilldelas med hänsyn till konkurrensen och andra aspekter. Flera andra radiofrekvensband, vid sidan av 3,5 GHz-bandet, kommer dock att kunna användas för 5G.


Stockholm den 4 juli 2019


Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-28)