Konsekvenser av juridiska processer i samband med införandet av 5G

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1351 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/00176 I2021/00177 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1350 Ekonomiska konsekvenser av en försenad 5G-utbyggnad och fråga 2020/21:1351 Konsekvenser av juridiska processer i samband med införandet av 5G, båda av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered har i en skriftlig fråga frågat mig vilka ekonomiska konsekvenser för Sverige och svenska företag som jag bedömer att förseningar i utbyggnaden av 5G-nätet kan leda till och vilka åtgärder jag planerar att vidta om förseningen riskerar att leda till förlust av ekonomiska värden. Lars Hjälmered har i en annan skriftlig fråga frågat mig vilka konsekvenser för utbyggnaden av det svenska 5G-nätet jag anser kan komma att uppstå till följd av den juridiska process som nu inletts till följd av Post- och telestyrelsens (PTS) beslut och vilka åtgärder jag planerar att vidta för att komma till rätta med eventuella negativa konsekvenser. Jag väljer att besvara de båda frågorna i ett sammanhang.

5G-utbyggnaden är en högprioriterad fråga för regeringen. 5G har stor betydelse som innovationsmotor och möjliggörare för en utveckling i framkant. Utbyggnaden är viktig för att Sverige ska behålla sin plats som en ledande nation inom it och digitalisering.

Redan i december 2018 tilldelades frekvenser i 700 MHz-bandet och den 19 januari 2021 genomförde PTS auktionen av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Operatörer som därigenom har säkrat tillgång till dessa frekvenser har meddelat att en bredare utrullning av 5G nu kan påbörjas. Ett viktigt steg har därmed tagits för att ge svenska konsumenter och företag tillgång till väl utbyggda 5G-nät.

Enligt en studie utförd på uppdrag av Europeiska kommissionen hade i december 2020 ungefär hälften av tillgängligt radiospektrum i 700 MHz- och 3,5 GHz-banden inom EU och Storbritannien tilldelats. Sverige ligger därmed relativt bra till i Europa när det gäller att ha tilldelat dessa frekvenser.

Stockholm den 27 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-19)