Konsekvenser av svensk sockerrörsodling i Tanzania

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1640 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

Statsrådet Gunilla Carlsson

den 22 september

Svar på fråga

2007/08:1640 Konsekvenser av svensk sockerrörsodling i Tanzania

Statsrådet Gunilla Carlsson

Karin Smith Svensson har frågat mig om de statliga bidragen till Sekab är i överensstämmelse med regeringens politik för global utveckling.

Odling av bioenergi är på snabb frammarsch i Afrika söder om Sahara, och stora investeringar planeras. Detta innebär möjligheter, men också risker, för de många fattiga som lever på landsbygden och av jordbruket i dessa länder. En av de utmaningar som regeringen formulerat i politiken för global utveckling är ekonomiskt utanförskap.

Varken Sida eller Energimyndigheten har lämnat stöd till Sekabs verksamhet i Tanzania. Energimyndigheten är huvudfinansiär – 33,8 miljoner kronor – av Sekabs pilotanläggning i Örnsköldsvik för utveckling av andra generationens etanol (som tillverkas från cellulosa). Det svenska företaget Sekab är en av flera internationella investerare som har påbörjat eller undersöker förutsättningarna för biobränsleproduktion. Svenska biståndsmedel används med andra ord inte för att stödja produktion av biobränsle i Tanzania.

Jag har förståelse för att Karin Svensson Smith känner oro givet problemet med ökade livsmedelspriser. Den tanzaniska regeringen har vänt sig till Sverige för att söka stöd i sina ansträngningar att utveckla lagar och institutioner som behövs för att möta det stora intresset för framställning av flytande biobränsle. Sida har tillsammans med Norge beslutat att stödja den tanzaniska regeringen med ca 24 miljoner kronor i detta arbete och förhandlingar pågår nu om stödets detaljerade utformning. Beslutet om det svensk-norska stödet till den tanzaniska regeringen beaktar svenska biståndspolitiska riktlinjer och regler, bland annat för att säkerställa en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling av en industri för flytande biobränsle i Tanzania.

Utöver ovan nämnda insats så stöder Sida en studie vid universitetet i Dar es Salaam som syftar till att identifiera kunskaps- och forskningsbehov i relation till biobränsle. Studien förväntas också ge underlag för Tanzanias långsiktiga planering inom utbildnings- och forskningssektorn. Det finns en stor medvetenhet i såväl Tanzania som i Sverige om vikten av att bevaka och konstruktivt utveckla avvägningen mellan att odla mat och bioenergi grödor.

Miljöpåverkan och klimatförändringar påverkar utvecklingen i fattiga länder och drabbar de fattigaste människorna hårdast. I budgetpropositionen satsar regeringen nu särskilt för att på ett effektivt sätt bidra till långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringarna i de fattigaste länderna, men också att bidra till utvecklingsländernas åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Det skapar i sin tur förutsättningar för säker tillgång till odlingsbar mark och säker tillgång till vatten i enlighet med politiken för global utveckling. Detta ger jordbrukarna i utvecklingsländerna ytterligare avsättningsmöjligheter och ökade inkomster och därmed en ökad tillväxt.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-09-11 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-22 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-11)