Kontrollen vid säkerhetsklassade tjänster

Svar på skriftlig fråga 2018/19:177 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/00427/POL

Ju2019/00428/POL

Ju2019/00448/POL

Ju2019/00449/POL

JU2019/00456/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg (M)
Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel (SD) Misstag vid säkerhetsklassade anställningar, 2018/19:176 av Johan Forsell (M) Anställning av person utan uppehålls- och arbetstillstånd till säkerhetsklassad tjänst, 2018/19:177 av Johan Forsell (M) Kontroll vid säkerhetsklassade tjänster och 2018/19:179 av Johan Forsell (M) Undantag från krav på svenskt medborgarskap vid säkerhetsklassad tjänst

Boriana Åberg (M), Markus Wiechel (SD) och Johan Forsell (M) har frågor om anställning i säkerhetsklass och undantag från kravet på medborgarskap i säkerhetsklass. De frågar även vilka åtgärder jag avser vidta för att regeringen ska genomföra adekvata säkerhetsbedömningar för att inte åter bevilja undantag från kravet på medborgarskap för en säkerhetsklassad tjänst för en person utan rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Jag väljer att besvara frågorna i ett gemensamt svar.

En person som på något sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller som är viktig för skyddet mot terrorism ska enligt säkerhetsskyddslagen säkerhetsprövas. Endast svenska medborgare får inneha säkerhetsklassade anställningar vid staten, en kommun eller ett landsting. Det är den verksamhet som anställer personer för dessa uppgifter som ansvarar för att säkerhetsprövning inklusive registerkontroll genomförs.

Myndigheter, kommuner och landsting har rätt att ansöka om undantag från medborgarskapskravet hos regeringen, t.ex. när man önskar anställa personer med särskild kompetens och bakgrund som saknar svenskt medborgarskap. Regeringen kan i enskilda fall besluta om att medge undantag från medborgarskapskravet. Sådana beslut har alla regeringar fattat så länge denna reglering har funnits. Under perioden 2014–2018 har regeringen avgjort ett drygt hundratal sådana ärenden. Denna möjlighet fråntar inte den verksamhet som ansöker om undantag ansvaret att utföra säkerhetsprövningar i enlighet med lagstiftningen. Det är alltså inte, och har aldrig varit, regeringen som ska utföra säkerhetsprövningar i dessa ärenden.

För att förstärka skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället har regeringen prioriterat arbetet med en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen, som innebär en ambitionshöjning på området, träder i kraft den 1 april 2019. Genom den nya lagstiftningen tydliggörs det ansvar som åvilar verksamhetsutövaren och hur säkerhetsprövningen ska gå till.

Det har nu uppmärksammats att en person som beviljats undantag från kravet på svenskt medborgarskap har fått en säkerhetsklassad anställning hos Kriminalvården trots att personen saknar uppehållstillstånd. Kriminalvården hade inte kontrollerat detta innan man begärde ett undantag hos regeringen.

Jag har med anledning av detta haft ett möte med Kriminalvårdens generaldirektör och försäkrat mig om att myndigheten vidtar åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Stockholm den 13 februari 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-07)