Kortare handläggningstider för vapenlicens

Svar på skriftlig fråga 2014/15:752 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


PAGE

2


Dnr Ju2015/05714/POL

Dnr Ju2015/05789/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:745 av Maria Malmer Stenergard (M) Handläggningstider för vapenlicens, samt fråga 2014/15:752 av Johan Hultberg (M) Kortare handläggningstider för vapenlicens

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att Polismyndighetens handläggning av ansökningar om vapentillstånd lever upp till förvaltningslagens krav på snabbhet. Vidare har Johan Hultberg frågat om jag och regeringen kommer följa riksdagens tillkännagivande om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser eller vilka andra åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att handläggningstider för vapenlicensärenden kortas.

Jag instämmer i att handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd varit långa de senaste åren. De har även varierat alltför mycket över landet.

Polismyndighetens handläggning av ansökningar om vapenlicens ska inte i onödan försvåra utövandet av jakt och målskytte. Samtidigt måste handläggningen förhindra att vapen kommer till brottslig användning. Kortare handläggningstider får aldrig prioriteras på bekostnad av den prövning som är nödvändig för att undvika att vapen missbrukas.

Den nya Polismyndigheten har bättre förutsättningar att uppnå ett effektivare och enhetligare arbete med ärenden om vapentillstånd. Mot bakgrund av den kritik som framkommit finns dock behov av att analysera de långa handläggningstiderna och orsakerna till dessa. Det finns dessutom behov av att identifiera framgångsfaktorer och omsätta dessa i rutiner som leder till kortare handläggningstider.

Regeringen har därför den 30 juli 2015 gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I uppdraget ingår bland annat att redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna, genomföra rutiner för ett effektivt och rättsäkert arbete samt säkerställa att hanteringen av vapentillstånd är enhetlig inom Polismyndigheten.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2016. Delredovisningen ska omfatta en beskrivning av hur handläggningstiderna har utvecklats de senaste åren och en analys av denna utveckling. Dessutom ska de identifierade framgångsfaktorerna redovisas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017. Av slutredovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits för att göra handläggningen av vapentillstånd mer effektiv och enhetlig inom Polismyndigheten, vilka resultat som har uppnåtts samt vilka långsiktiga rutiner som genomförts och varför.

Jag ser fram emot Polismyndighetens redovisningar och den effekt Polismyndighetens åtgärder kan förväntas ha på handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd.

Stockholm den 11 augusti 2015

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-03)