Kött från djur som slaktats i strid med svensk djurskyddslagstiftning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1720 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Svar på fråga 2021/22:1720 av Markus Wiechel (SD)

Kött från djur som slaktats i strid med svensk djurskyddslagstiftning

Markus Wiechel har frågat landsbygdsministern om när hon avser att återkomma till riksdagen med förslag som tillgodoser det tillkännagivande som riktats till regeringen om att allt kött som köps in via offentlig upphandling framöver ska komma från djur som slaktats i enlighet med svenska djurskyddsregler. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen konstaterar att miljö- och jordbruksutskottet i betänkandet som ligger till grund för riksdagens tillkännagivande ser positivt på de åtgärder som regeringen under de senaste åren har vidtagit för att djurskydd och miljöhänsyn ska beaktas vid offentlig upphandling. I tillkännagivandet ser riksdagen dock behov av ytterligare åtgärder, såväl nationellt som på EU-nivå, för att möjliggöra och säkerställa att det vid offentlig upphandling enbart ska köpas in livsmedel som har producerats i linje med svenska djurskydds- och miljökrav.

Regeringen har efter riksdagens tillkännagivande överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som går i den efterfrågade riktningen. I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska införas en skyldighet att vid offentlig upphandling beakta klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter, om upphandlingens art motiverar det. Begreppet djuromsorg innefattar bl.a. sådana etiska aspekter som att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. I begreppet inbegrips även en ansvarsfull antibiotikaanvändning i samband med djurhållning.

Riksdagen beslutade om det aktuella tillkännagivandet den 14 juni 2022. Hur tillkännagivandet ska omhändertas bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 22 juni 2022

Ida Karkiainen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-15)