Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1534 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05997/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1534 av Ellen Juntti (M) Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg

Ellen Juntti har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att motverka den kraftiga ökningen av ungdomsbrotten i Göteborg.

Regeringen ser givetvis allvarligt på den situation som beskrivs. Det är dock polisens uppgift att vidta de konkreta åtgärder som krävs för att ingripa mot och förhindra denna typ av brottslighet. Polismyndigheten har under sommaren ökat polisnärvaron kring det aktuella problemområdet vid köpcentrumet Nordstan i Göteborg och satsat mer resurser på att agera mot brott och ordningsstörningar där.

Regeringen lägger stor vikt vid att finna en långsiktig lösning på problematiken med brottsaktiva ungdomar från Nordafrika som inte har rätt att vistas i Sverige. Svenska myndigheter har haft mycket svårt att verkställa av- och utvisningsbeslut som gäller barn från Marocko, trots att Marocko genom att ratificera barnkonventionen har åtagit sig att ge särskilt skydd och bistånd till barn som berövats sin familjemiljö.

Regeringen har därför upprättat en dialog med Marocko, bland annat genom kontakter med den marockanska ambassaden i Stockholm och genom att utrikesministern nu har besökt landet. Jag har även träffat talmannen för det marockanska representanthuset. Sedan en tid tillbaka har Sverige även en sambandsperson för återvändande, stationerad i Marocko. Det finns nu en politisk vilja att agera från Marockos sida.

När det gäller åldersbestämningar har regeringen gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november i år.

Det vidtas således åtgärder, från såväl polisens som regeringens sida. Jag fortsätter också att noggrant följa polisens arbete för att komma tillrätta med problematiken.

Stockholm den 9 september

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-25)