Krisstöd till enskilda näringsidkare

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1756 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:1756 av Jan Ericson (M) Krisstöd till enskilda näringsidkare

Jan Ericson har frågat mig när jag och regeringen avser att återkomma med förslag om krisstöd även till småföretagare med enskild firma i enlighet med tillkännagivandet från riksdagen.

Regeringen har infört en mängd åtgärder för att underlätta för företagare, bl.a. tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar, statlig lånegaranti till små och medelstora företag samt korttidspermittering för att minska lönekostnader. För att ytterligare underlätta har regeringen infört ett omställningsstöd. Även enskilda näringsidkare omfattas av reglerna om omställningsstöd.

Riksdagen beslutade den 17 juni 2020 om införandet av ett omställningsstöd (prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:353). Samtidigt riktades ett tillkännagivande till regeringen om att ta fram förslag om krisstöd även till småföretagare med enskild firma. Tillkännagivandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 17 juli 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-07)