Kungsörn

Svar på skriftlig fråga 2012/13:759 besvarad av Miljöminister Lena Ek

Miljöminister Lena Ek

den 1 oktober

Svar på fråga

2012/13:759 Kungsörn

Miljöminister Lena Ek

Urban Ahlin har frågat mig om jag avser att införa jakt på kungsörn. Urban Ahlin har vidare frågat mig om kungsörnen kommer att vara en strikt fredad art i Sverige även när den nya rovdjurspolitiken är genom-förd, eller om den nya rovdjurspropositionen innebär att det framöver kan komma att fattas beslut om licensjakt och/eller skyddsjakt på kungs-örn.

Bakgrunden till riksdagsfrågan är regeringens förslag för kungsörnen i proposition om en hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191). I propo-sitionen föreslås att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus när det gäller populationen i Sverige ska vara totalt 150 registrerade häckande par och att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus när det gäller ut-bredningsområdet ska vara hela landet. Enligt Viltskadecenters redovis-ningar registrerades under åren 2000–2012 totalt mellan 105 och 305 häckande par.

Kungsörnen hanteras som de övriga stora rovdjuren i propositionen i den meningen att regeringen föreslår referensvärden för gynnsam be-varandestatus. Regeringens föreslag i propositionen syftar till att de stora rovdjuren ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus. Regeringen bedömer att gynnsam bevarandestatus nu är uppnådd för kungsörnen och att de referensvärden som föreslås inte får underskridas.

Jag vill understryka att förslaget om kungsörn inte innebär någon för-ändring av skyddet för kungsörn i Sverige. Vårt befintliga regelverk tillåter skyddsjakt på kungsörn men sådana beslut är ytterst ovanliga och förväntas inte öka. Licensjakt på kungsörn är däremot inte tillåtet och regeringen har inte för avsikt att införa någon sådan möjlighet.

Det finns inte några förslag i proposition som syftar till att förändra skyddet av våra rovdjur. All jakt i Sverige måste även i fortsättningen bedrivas i enlighet med vårt regelverk och våra internationella åtaganden.

Sveriges starka skydd av kungsörn kommer således att bestå.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-13 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-10-01 Svar anmält: 2013-10-02
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-13)