Laddinfrastruktur för vätgasfordon

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1098 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1098 av Thomas Morell (SD)
Laddinfrastruktur för vätgasfordon

Thomas Morell har frågat infrastrukturministern om han och regeringen avser att på motsvarande sätt som för batteridrivna fordon möta en ökad produktion av vätgas med en utbyggnad av laddinfrastrukturen för vätgasfordon.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Vätgas är en av flera tekniker som på sikt kommer att krävas för att hantera de svåraste utmaningarna för att uppnå klimatneutralitet. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan anger att vätgas kan komma att få en större roll i framtiden bland annat vad gäller bränsleceller i fordon. Att framställa, lagra och frakta vätgas på ett hållbart sätt kommer att vara viktigt i flera branscher.

Statens energimyndighet stödjer vätgasutvecklingen både genom forskning och industriellt orienterade program som Industriklivet. Ett annat exempel på statliga insatser är Klimatpremien som kan finansiera till exempel bränslecellsfordon. Vad gäller specifikt tankinfrastruktur har regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att totalt drygt en miljard kronor avsätts under perioden 2021–2022 till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, där även tankinfrastruktur för vätgas ingår.

Frågor om vätgas ingår också i både den elektrifieringsstrategi som regeringen tar fram och i den elektrifieringskommission som är tillsatt. Initiativet Fossilfritt Sverige kommer även att ta fram en strategi för hur användning av vätgas inom olika värdekedjor och sektorer kan accelerera utvecklingen mot att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Fossilfritt Sveriges ambition är att presentera sin strategi under våren 2021 och regeringen kommer att ta del av den med intresse.

Regeringen har nyligen gett Statens energimyndighet i uppdrag att möjliggöra för företag att delta i ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) med inriktning vätgas. IPCEI utgör ett av flera verktyg som kan undanröja marknadsmisslyckanden och på så sätt stärka de industriella ekosystemen. Projekten ska bidra till den gröna eller digitala omställningen, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppnå samhällsekonomiskt effektiva utfall. Uppdraget pågår under perioden 2021–2027.

Vi ska nå våra klimatmål och dra nytta av de nya möjligheterna för energisystemet. Jag är övertygad om att vätgasteknik också i fortsättningen kommer vara en av många tekniker som fortsätter utvecklas. Mycket arbete pågår redan, och regeringen analyserar fortlöpande vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att utveckla möjligheterna att tillvarata vätgasens potential.

Stockholm den 12 januari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-17)