Laddinfrastrukturen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:340 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/02890 Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:340 av Thomas Morell (SD) Laddinfrastrukturen

Thomas Morell har frågat mig på vilka sätt och när i tid jag avser att möta de generella behov i fråga om laddinfrastruktur som tas upp i rapporten, med exempelvis ökad samordning mellan myndigheter och att tillräcklig omfattning på tillgängligheten vid laddpunkter säkerställs.

Bakgrunden till frågan är det uppdrag som regeringen i januari 2021 gav Statens energimyndighet att tillsammans med Boverket och Lantmäteriet föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet och vid befintliga byggnader som inte är bostäder, exempelvis vid arbetsplatser. Uppdraget redovisades helt nyligen och rapporten kommer nu att analyseras. Det är därför för tidigt att idag kommentera de enskilda förslagen i rapporten.

Tillgång till laddinfrastruktur i hela landet är en förutsättning för elektrifieringen av transporterna. Genom Klimatklivet, som infördes 2015 har stöd till fler än 65 000 laddpunkter beviljats. En fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur har en betydelsefull roll för att elektrifieringen ska accelerera. För att minska klimatutsläppen i hela landet och bidra till en grön återstart föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 att Klimatklivet förstärks kraftigt. Inom klimatklivet kan organisationer få stöd till olika typer av investeringar, bland annat laddinfrastruktur. Förslaget är att Klimatklivet ökar med 800 miljoner kronor till 2 755 miljoner kronor under 2022 för att därefter öka med 1 955 miljoner kronor 2023. För 2024 är den planerade ökningen på 3 155 miljoner kronor.

Därutöver finns även ett stöd, med en möjlighet till högre stödnivå, för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon längs större vägar som syftar till att säkerställa att det etableras laddinfrastruktur även på platser där laddstationer behövs, men annars inte byggs. Regeringen har även avsatt 950 miljoner kronor för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas för tunga fordon i regionala elektrifieringspiloter. Förutom dessa stöd infördes 2021 en ny skattereduktion för privatpersoner för installation av grön teknik vilken ger privatpersoner möjlighet att göra skatteavdrag för installation av laddningspunkt till elfordon.

Stockholm den 10 november 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-03)